ALLMÄNA FRÅGOR OCH SVAR / GENERAL QUESTIONS AND ANSWERS

För badtunnor och bastustugor är leveranstiden ca 2-14 veckor beroende på säsong. Kontakta oss för preliminärt leveransdatum.

For hot tubs and sauna cabins, the delivery time is approximately 2-14 weeks, depending on the season. Please contact us for a preliminary delivery date.

Vi använder DHL mestadels för våra transporter. Badtunnor och bastustugor levereras med lastbil dit du vill, var som helst i Europa. Bastustugor måste lyftas av lastbilen med lastmaskin, truck eller traktor, detta måste du själv ombesörja. Du kan också boka kranbil via oss mot en extra kostnad, faktureras i efterhand då priset skiljer på olika platser och beroende på hur långt den ska lyftas. Kontakta oss för mer information.

We mostly use DHL for our transportation needs. Hot tubs and sauna cabins are delivered by truck to your desired location, anywhere in Europe. Sauna cabins must be unloaded from the truck with a loader, forklift, or tractor, which you must arrange yourself. You can also book a crane truck through us at an additional cost, billed afterwards as the price varies depending on location and the distance of the lift. Contact us for more information.

Fraktpriset för våra produkter varierar kraftigt beroende på vart du bor, lägg produkten i varukorgen och knappa in postnummer. Kranbil faktureras alltid i efterhand om inget annat är överenskommet.

The shipping cost for our products varies significantly depending on where you live. Please add the product to the cart and enter your postal code. Crane truck services are always billed afterward unless otherwise agreed upon.

 

Vi levererar i hela Europa. Kunder i Norge Betalar MVA i Norge, alltså utan MVA från oss, men betalas till norska staten innan den går över gränsen. Vi ordnar med tulldeklaration som ingår i fraktpriset.

We deliver across Europe. Customers in Norway pay VAT in Norway, meaning without VAT from us, but it is paid to the Norwegian state before crossing the border. We handle customs declarations, which is included in the shipping cost.

Badtunnor och bastustugor levereras med lastbil. Tänk på när du köper bastustuga måste du själv sörja för att lyfta av den från lastbilen och placera den i din trädgård. Badtunna ställs av på tomtgränsen. Till exempel med en traktor som har gafflar. Kranbil kan ordnas mot extra kostnad och faktureras per timme. Mer info under länken köpvillkor. Annars kontakta oss om du har några frågor.

Hot tubs and sauna cabins are delivered by truck. Please be aware that when purchasing a sauna cabin, you must arrange for it to be lifted off the truck and placed in your garden yourself. Hot tubs are placed at the property boundary. For example, using a tractor with forks. A crane truck can be arranged at an additional cost and is billed by the hour. More information can be found under the link to the purchase conditions. Otherwise, contact us if you have any questions.

FRÅGOR OCH SVAR OM VÅRA BADTUNNOR / QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT OUR HOT TUBS

Skillnaden i uppvärmningstid mellan en integrerad eller extern kamin är liten. Båda tar ungefär 3 timmar vid nollgradig yttertemperatur med isolerat lock för att värma upp. Den stora skillnaden är att det blir mer plats i en tunna med extern kamin.

The difference in heating time between an integrated or external stove is small. Both take about 3 hours at zero-degree exterior temperature with an insulated cover to heat up. The major difference is that there is more space in a barrel with an external stove.

Alla badtunnor inkluderar som standard målning, isolering, isolerat lock, trappa, rökrör, rökrörsskydd samt AISI 304 rostfri kamin.

All hot tubs include as standard painting, insulation, insulated cover, stairs, chimney, chimney protection, and AISI 304 stainless steel stove.

Tillval finns som LED-belysning, reningsverk, elvärmare, och bubbelfunktion.

Optional extras include LED lighting, filtration systems, electric heaters, and bubble function.

Badtunnans grund består av ett regelverk som ska placeras på ett trädäck, stenplattor, grus eller liknande.

The base of the hot tub is a framework that should be placed on a deck, stone tiles, gravel, or similar.

Rengöra väggar:
Träpanelen på badtunnan är vanligtvis målad och behandlad för väderskydd. För bäst skydd bör du regelbundet underhålla den själv. Behovet av behandling varierar med väderförhållanden, men det är bättre att göra det ofta än sällan för att behålla både utseende och funktion. En årlig behandling med oljelasyr bör räcka för de flesta.

Rengöra badtunna i plast:
Badtunnor med plastinsats av glasfiber kräver minimalt underhåll. Glasfiber är hållbart och lätt att rengöra med vatten, trasa och milda rengöringsmedel. Rengör plastbadtunnan vid behov, när den ser smutsig ut eller efter längre tids användning.

Så rengör du kaminen:
Huvudsaklig rengöring av kaminen innebär att tömma aska regelbundet för optimal cirkulation vid uppvärmning. Använd en askspade för detta. Töm askan efter behov, men det är fördelaktigt att göra det efter varje användning för de som badar ofta.

Wall Maintenance:
The hot tub’s painted and treated wooden panel is protected against the weather. For optimal protection, regular personal maintenance is important. The frequency of maintenance depends on weather conditions, but it is recommended to perform it more often rather than less to maintain both appearance and functionality. Annual application of oil stain is generally sufficient.

Maintenance of Plastic Hot Tubs:
Plastic hot tubs with a fiberglass insert are almost completely maintenance-free. The durable material, fiberglass, can easily be cleaned with water, a soft cloth, and a mild, additive-free cleaning agent. Clean your plastic hot tub when it appears dirty or after a period of non-use.

Cleaning the Stove:
The most important part of stove maintenance is regularly emptying the ash to ensure optimal heating circulation. This can be easily done with an ash shovel. The frequency of emptying varies with usage intensity, but emptying after each bath is recommended for frequent users.

När du eldar i badtunnan är det av yttersta vikt att se till att vattennivån täcker både inlopps- och utloppsrören i tunnan för att undvika skador på kaminen. Det kan hända att kaminen tar skada snabbt om detta inte följs.

Det är också tillrådligt att röra om i vattnet med jämna mellanrum för att försäkra sig om att temperaturen blir jämn över hela tunnan, vilket bidrar till en mer behaglig badupplevelse.

För bästa komfort och säkerhet rekommenderas det att hålla vattentemperaturen på en nivå omkring 38 grader Celsius. Denna temperatur anses vara idealisk för avkoppling och för att minimera riskerna med för varmt vatten.

When heating the hot tub, it is crucial to ensure that the water level covers both the inlet and outlet pipes in the tub to prevent damage to the stove. The stove can quickly become damaged if this is not adhered to.

It is also advisable to stir the water occasionally to ensure an even temperature throughout the tub, enhancing the bathing experience.

For optimal comfort and safety, the recommended water temperature is 38 degrees Celsius (about 100 degrees Fahrenheit). This temperature is considered ideal for relaxation and helps minimize the risks associated with overly hot water.

FRÅGOR OCH SVAR OM VÅRA BASTUSTUGOR / QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT OUR SAUNA CABINS

En vedeldad kamin utgör ett utmärkt val i situationer där det saknas elanslutning. En sådan kamin möjliggör uppnående av högre temperaturer jämfört med en elektrisk kamin, vilket kan vara fördelaktigt för de som önskar en intensivare bastuupplevelse. Detta alternativ kräver dock tillgång till ved och något mer arbete med förberedelser och uppvärmning.

Å andra sidan är en elektrisk kamin ett praktiskt alternativ i miljöer där öppen eldning inte är tillåten, eller för de som föredrar en mer hands-off approach. Elektriska kaminer är enkla att hantera och underhålla, och de erbjuder en jämn och lättkontrollerad värme, vilket gör dem till ett bekvämt val för regelbunden användning.

A wood-burning stove is a great option if there is no electrical connection available. With a wood-burning stove, you can achieve higher temperatures than with an electric one.

An electric heater is a good choice in places where burning is not allowed or if you simply prefer a more convenient option.

Kamin, skorsten, skyddsplåtar, bänkar, dörr och fönster ingår i alla våra bastustugor. De levereras färdigmonterade och redo att tas i bruk efter att slutmonteringen av kaminen och skorstenen är genomförd, om inget annat specificeras. För modellerna Rund Bastu 240 och Oval Bastustuga Thermowood kan det krävas att du som kund utför en enkel montering av taket på plats. Denna åtgärd är nödvändig eftersom dessa bastustugor är för breda för att kunna transporteras i helt monterat skick.

The stove, chimney, protective plates, benches, door, and windows are included in all our sauna cabins. They are delivered pre-assembled and ready to use after the final assembly of the stove and chimney, unless otherwise specified. In some cases, you, the customer, may need to perform a simple assembly of the roof on-site. This requirement applies specifically to the round sauna cabin 240 and the oval sauna cabin made of thermowood, due to their widths being too great for transport in a fully assembled state.

För att anpassa din bastustuga efter dina önskemål erbjuder vi följande tillval: vattentank, golvbrunn, extra fönster (på utvalda modeller), glasdörr och bastubelysning.

Kan jag anpassa min bastustuga ytterligare?
Absolut! Om du har specifika önskemål eller vill ha konfigurationer utöver de som är möjliga att beställa direkt via vår webbshop, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig att skapa din drömbastustuga.

To customize your sauna cabin according to your preferences, we offer the following optional extras: water tank, floor drain, extra window (on selected models), glass door, and sauna lighting.

Can I further customize my sauna cabin? Absolutely! If you have specific requests or want configurations beyond those that can be ordered directly through our webshop, do not hesitate to contact us. We are here to help you create your dream sauna cabin.

När det gäller placering av en bastustuga finns följande alternativ tillgängliga för dess grund: lecablock, stenplattor, grusbädd, trall eller plintar.

When considering the placement of a sauna cabin, the following options are available for its foundation: concrete blocks, stone slabs, gravel bed, wooden decking, or piers.

För att säkerställa att din bastu håller sig i gott skick under många år, är det rekommenderat att behandla dess yttre med lämpligt skyddsmedel minst en gång per år. Det bidrar till att skydda träet mot väder och vind. För den inre delen av bastun är det fördelaktigt att använda ett bastuskyddsmedel. Detta inte bara håller bastun fräsch utan ger även en vattenavvisande yta som är lätt att underhålla.

Att rengöra bastun med såpa är också ett effektivt sätt att bibehålla dess renhet och fräschhet. Såpa är skonsamt för träet och bidrar till en behaglig doft. Kom ihåg att, speciellt efter ett fuktigt bastubad, eftervärma bastun. Detta hjälper till att avlägsna överskottsfuktighet och är kritiskt för att undvika mögelbildning. Genom att följa dessa råd kan du njuta av din bastu i många år framöver med minimalt underhåll.

To ensure that your sauna remains in good condition for many years, it’s recommended to treat its exterior with a suitable protective agent at least once a year. This helps to protect the wood against the elements. For the interior part of the sauna, it is advantageous to use a sauna protection product. This not only keeps the sauna fresh but also provides a water-repellent surface that is easy to maintain.

Cleaning the sauna with soap is also an effective way to maintain its cleanliness and freshness. Soap is gentle on the wood and contributes to a pleasant scent. Remember that, especially after a moist sauna session, it’s crucial to heat the sauna afterward. This helps to remove excess moisture and is critical to avoid mold formation. By following these tips, you can enjoy your sauna for many years to come with minimal maintenance.

Våra bastustugor räknas inte som byggnader som kräver byggnadstillstånd utan klassas som friggebodar, om inte platsen har andra krav.

Byggnadsytan får inte vara större än 20 kvadratmeter, och bastun bör placeras minst 4,5 meter från gränsen till grannens fastighet. Om grannen samtycker kan bastun placeras närmare gränsen. Om ni har frågor angående bygglov rekommenderar vi att ni kontaktar er kommun eftersom reglerna kan variera lokalt.

Det är även viktigt att beakta brandskyddsregler för byggnader som är större än 10 kvadratmeter och som placeras närmare bostadshuset än fyra meter. Om ni är osäkra, kontakta er lokala sotare för rådgivning.

Our sauna cabins do not require a building permit and fall under the category of garden sheds, unless specified otherwise due to local regulations.

The building area must not exceed 20 square meters, and the structure should be positioned at least 4.5 meters away from the property boundary to a neighbor. It may be placed closer to the boundary if the neighbor approves. For inquiries regarding building permits, we recommend contacting your municipality as local regulations may vary.

Please also consider the fire safety regulations applicable to buildings larger than 10 square meters and situated closer than four meters to the main residential building. If uncertain, please consult your local chimney sweep for guidance.

Här är offentliga ställen man kan se våra bastur och badtunnor / Here are public places where you can see our saunas and hot tubs.

Sälen, Ski star Lindvallen – Funkis relax 240×500, Funkis kuben 200×200

Vansbro camping – Funkis kuben 200×200, Polar tub

Falun, Vildvattenparken & främby resort – Oval Bastustuga thermowood 240×320

Söderköping, Örnviken camping – Funkis 245×245

Stockholm, Åkersberga – Funkis kuben 200×200, Polar tub

Jämtland, Upplevjämtland / Krokom – Funkis kuben 200×200, Grillkåta 6m2

Västmanland, Kolarbyn eco lodge – Funkis duo relax 220×400

Gotland, Ljungs fem rum – Bastutunna thermowood 240×400

Uppsala – Bastutunna thermowood 

Norrköping, Sankt Anna / Eriksviks hamn – Bastutunna thermowood 240×400

Stockholm, solna – Bastutunna 240×270

Tjörn, Skärhamn – Funkis relax 200×300

Sälen, Sälens vandrahem – Funkis compact 165×185

Stockholm, Nacka – Bastutunna thermowood 240×400

Torsby, Torsby camping & resort – Rund bastu 240 thermowood

Mora, Nusnäs båtklubb – Vindskydd 9m2

Österfärnebo, Äventyrsservice – Bastutunna thermowood 240×400

Stockholm, Stora mellansjö bastuförening – Oval bastustuga thermowood 240×320

 

 

 

Fylls på löpande / Updated continuously

Knarrlagsund, Fjellvaer gjestegård – Bastutunna thermowood 240×570

Hammerfest, Hammerfest kommun – Rund bastu Thermowood 240

Fylls på löpande / Updated continuously

Är du ett företag eller en privatperson som är intresserad av att köpa en bastu med möjlighet till visning till ett reducerat pris? Kontakta oss!

Are you a business or an individual interested in purchasing a sauna with the opportunity for display at a reduced price? Contact us!

Köpenhamn – Bastutunna thermowood 240×270

Fylls på löpande / Updated continuously

Är du ett företag eller en privatperson som är intresserad av att köpa en bastu med möjlighet till visning till ett reducerat pris? Kontakta oss!

Are you a business or an individual interested in purchasing a sauna with the opportunity for display at a reduced price? Contact us!

Sind Sie ein Unternehmen oder eine Privatperson, die daran interessiert ist, eine Sauna mit der Möglichkeit zur Ausstellung zu einem reduzierten Preis zu kaufen? Kontaktieren Sie uns!

Are you a business or an individual interested in purchasing a sauna with the opportunity for display at a reduced price? Contact us!

KONTAKTA OSS

Hitta hit

Vill du lägga en beställning? Eller har du en fråga om våra produkter?

Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy.

KONTAKTA OSS

Vill du lägga en beställning? Eller har du en fråga om våra produkter?

Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy.

SÖK PÅ NORDSAUNA

Svea Bank logotyp

Dela upp betalningen. Räntefritt upp till 24 månader, max 50.000 kronor. Med ränta upp till 72 månader, max 100.000 kronor. Ansök nu om kredit hos SVEA Ekonomi. Vi har även Wasa kredit räntefritt upp till 36 mån, max 100.000 kronor, kontakta oss för denna lösning.

Öppet 24/7 på nätet snabb kontakt i chattfunktionen. Open 24/7 online, quick contact through the chat function.

NordsaunaÖppet 24/7 på nätet snabb kontakt i chattfunktionen.
Open 24/7 online, quick contact through the chat function.